تبلیغات
داری برای دیدار... - آرامش...
داری برای دیدار...
...الهی و ربی من لی غیرک...
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


هنوز به دیدار خدا می روند ...
خدایی که در یک مکعب سنگی خود را حبس کرده !!!
خدایی که همین جاست، نیازی به سفر نیست!
..............................................
خدا همان گنجشکی است که صبح برای تو می خواند؛
خدا در دستان مردی است که نابینایی را از خیابان رد می کند،
خدا در اتومبیل پسری است که مادر پیرش را هر هفته برای درمان به بیمارستان می برد؛
خدا خیلی وقت است که اسباب کشی کرده و آمده نزدیک من و تو؛
خدا کنارساعت کوک شده ی توست که می گذارد 5 دقیقه بیشتر بخوابی؛
.............................
از انسانهای این دنیا فقط خاطراتشان باقی می ماند و یک عکس با روبان مشکی، از تولدت تا آن روبان مشکی چقدر خدا را دیدی؟!
خدا را 7 بار دور زدی یا زیر باران کنارش قدم زدی؛
خدا همین جاست، در همین نزدیکی!
اینجا داریست برای دیدار تو با او، وقتی به یادبود حضورت در حضورش او را شکر می کنی و می ستایی

مدیر وبلاگ : علی اکبر
خوشبختی از آن كسی است

كه در فضای "شکرگزاری" زندگی كند

چه دنیا به كامش باشد و چه نباشد

چه آن زمان كه می دود و نمیرسد

و چه آن زمان كه گامی برنداشته،خود را در مقصد می بیند

چرا كه خوشبختی

چیزی جز آرامش نیست

و هر كس كه این موهبت الهی را دارد

خوشبخت است


نوع مطلب : حیات ما، قله امید، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 29 تیر 1392
چهارشنبه 2 مرداد 1392 07:03
سلام
تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتان به سایت "حرف تو"
"آرامش و خوشبختی"
با آدرس:http://harfeto.ir/?q=node/10870
در این سایت انتشار یافت.
سایت «حرف تو» به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان اقدام به ایجاد مسابقه وبلاگی با عنوان «مساجد را پر کنید» کرده است
http://harfeto.ir/?q=node/9944
چشم انتظار مطالب خوب شما مرتبط با این موج وبلاگی هستیم.
یا علی
یکشنبه 30 تیر 1392 23:29
سلام طاعات وعبادات قبول.
اغلب وقتی امیدت را از دست میدی و فکر میکنی آخر خط است

خدا از بالا به شما لبخند میزند و میگوید :

آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچه نه پایان.
علی اکبرشاید برای همین است که می گویند یاد خدا آرامش بخش دلهاست!!!!
در دلی که در آن یاد خدا و خود او جای نداشته باشد احتمال وقوع هرگونه طوفان سیل آسا وجود دارد!!!
یاحق
یکشنبه 30 تیر 1392 18:45
چه عجب تشریف اوردین بالاخره !
علی اکبرببخشید توروخدا اگر بدونین چقدر سرم شلوغه ازم بی حرف و حدیث قبول می کنین!!!
بازم ببخشید!!!
دعابفرمایید
یکشنبه 30 تیر 1392 18:45
من بال و پر شهید را میبوسم.......
پا تا به سر شهید را میبوسم.......
گر لحظه ی دیدار میسر نشد.......
دست پدر شهید را میبوسم.........
علی اکبر
با من از عشق بگو
از آن روز که عاشقان را از برای خود چیدی و ما ...
کاش روزی بیاید و من هم...
..........
+اللهم ارزقناتوفیق الشهاده
یکشنبه 30 تیر 1392 18:15
سلام دوست عزیز
بقول شاعر عزیز
گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق
ساکن شود ببینم و مشتاقتر شدم ...
موفق باشید / یاعلی
علی اکبرسلام ممنونم از حضورتون؛ یاحق
یکشنبه 30 تیر 1392 18:14
سلام
ممنونم از حضورتون
علی اکبرسلام نظر لطفتونه اما کاش اسمتون رو هم می نوشتین تابفهمم شما کدوم یکی از دوستانم هستین!!!
بهرحال ممنونم
یکشنبه 30 تیر 1392 14:42
´´´´´´´´´¶¶
´´سلام´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´خوبی؟´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´آپم´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶
´´نمیای؟´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´منتظرما´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´بدو´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
نظر یادت نره´´´¶¶
علی اکبر
عجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججب!!!!!!!!!!!!!
ممنونم از دعوتتون؛حتما خدمت میرسم ان شاالله
یاحق
شنبه 29 تیر 1392 17:18
خوشبختی جز آرامش نیست
وارامش بایاد اوست

علی اکبرالابذکرالله تطمئن القلوب
ممنون از حضورتون دوست من
اومدم وبتون اما هرکارکردم نشد براتون کامنت بذارم؛شرمنده!!!
شنبه 29 تیر 1392 16:59
لِكَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

احسنت، عالی بود
علی اکبرممنونم ازین ایات بی نظیرتون که نور ب=رو به قلبهای کوچکمون هدیه کرد...
یاحق
شنبه 29 تیر 1392 16:04
سلام ؛

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا / نگاه به آینده و اعتماد به خدا / نگاه به اطراف و جستجوی خدا / نگاه به درون و دیدن خدا / لحظه تان سرشار از بوی خدا! .
علی اکبرسلام خدا بر شما دوست من؛
یک دنیا ممنونم از حضورتون و جملات مثل همیشه عالیتون!!!
سبدسبد گلهای رنگارنگ پیش کش قدومتون
یاحق
شنبه 29 تیر 1392 15:14
شنبه 29 تیر 1392 14:17
واقعا همین طور است!
علی اکبرسلام ممنونم از حضورتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

امکانات جانبی